Đêm mà bật nhạc này nghe phê phải biết. LK Thành phố buồn ! Giọt lệ sầu !